Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Privacybeleid MKA klinieken

Snel een afspraak? Bij ons wordt u altijd snel geholpen!

5. UW RECHTEN 

Gegevens inzien 
U mag uw persoonsgegevens en uw volledige patiëntendossier bij ons inzien. Dat kunt u aan uw arts vragen. Uw arts mag dit niet weigeren. De arts hoeft alleen geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen. U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Dit kunt u ook aan uw arts vragen. Gegevens wijzigen of toevoegen U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als wij een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wijl mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één uw arts. Dit geldt ook als u iets wilt toevoegen aan uw dossier. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd. Gegevens vernietigen MKA Klinieken Nederland is wettelijk verplicht om medische dossiers van patiënten minimaal 15 jaar te bewaren. Bij minderjarigen start deze bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. U mag vragen uw dossier te vernietigen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt dit verzoek, tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs, schriftelijk indienen bij MKA Klinieken Nederland, Nieuwe Vaart 1, 3451 AH Vleuten. In principe moet MKA Klinieken Nederland gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer uw arts van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw arts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. Bent u het daar niet mee eens en wilt u toch dat het dossier wordt vernietigd? U kunt dan uw arts om extra uitleg vragen en met hem of haar in gesprek gaan hierover. Ook kunt u bij MKA Klinieken Nederland een klacht indienen. Voor onze klachtenprocedure kunt u terecht bij de onze balie Minderjarigen Als er een minderjarige behandeld wordt binnen MKA Klinieken Nederland dan gelden de volgende wettelijke regels ten aanzien van inzien, wijzigen en vernietigen van medische dossiers van patiënten.

 • Jonger dan 12 jaar? Dan liggen bovengenoemde rechten enkel bij de ouders van het kind. Het kind heeft geen recht tot inzage in het medische dossier en mag de arts ook niet verzoeken om het dossier te wijzigen of te vernietigen.
 • Tussen de 12 en de 16 jaar? Dan liggen bovengenoemde rechten zowel bij de ouders van het kind als bij het kind zelf. Wijl kan het kind aangeven bij de arts als hij of zij niet wilt dat zijn of haar ouders in het medische dossier kijken. Dit verzoek moet de arts inwilligen. Hetzelfde geldt voor wijzigen en vernietigen van het medische dossier.
 • Ouder dan 16 jaar? Dan liggen bovengenoemde rechten enkel bij het kind. De ouders hebben geen recht tot inzage in het medische dossier van hun kind en mogen de arts ook niet verzoeken om het dossier te wijzigen of te vernietigen.

6. UW PLICHTEN 

Als patiënt is het uw plicht om uw arts/zorgverlener zo eerlijk en volledig mogelijk te informeren over uw situatie. Dit is noodzakelijk voor de diagnose en het vaststellen van het behandelplan. 

7. BEZWAAR 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw medische- en persoonsgegevens omgaan, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dit bespreken met uw arts. 

8. Vragen

Vragen of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan:

MKA KLINIEK UTRECHT
Nieuwe Vaart 1
3451 AH Vleuten
utrecht@mkaklinieken.nl 

MKA KLINIEK DEN HAAG 
Laan van Waalhaven 440 
2497 GR Den Haag
denhaag@mkaklinieken.nl

Bij MKA Klinieken Nederland hechten wij veel waarde aan privacy. Wij zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen. Als u ons contactformulier invult op onze website en/of als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), dan verwerken wij medische gegevens en persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder.Website: verwerking persoonsgegevens.

Als u op onze website het contactformulier invult, dan wordt om uw naam en e-mailadres gevraagd. Dit zijn persoonsgegevens. Uw gegevens komen binnen in de algemene e-mailbox van onze organisatie en gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden of om te reageren op uw opmerking. Uw gegevens worden enkel voor dit doeleinde gebruikt. Zodra uw vraag en/of opmerking is afgehandeld, dan zullen wij uw gegevens van onze server/uit ons e-mailsysteem verwijderen. Patiënten: verwerking persoonsgegevens

 1. Wat en Waarom?
 2. Tandarts/Huisarts
 3. Bewaartermijn persoonsgegevens
 4. Bescherming persoonsgegevens
 5. Uw rechten
 6. Uw plichten
 7. Bezwaar
 8. Vragen

Zodra u een afspraak maakt bij een van de locaties van MKA Klinieken Nederland, dan wordt u ingeschreven als patiënt en gaan wij uw persoonsgegevens verwerken in een elektronisch patiëntdossier. Met verwerken bedoelen wij dat wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, gebruiken voor facturatie. Wanneer u door ons wordt behandeld, vullen wij uw elektronisch patiëntdossier aan met medische gegevens zoals de diagnose en het behandelplan.

1. WAT EN WAAROM?

 • Uw gegevens hebben wij nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen.
 • Uw medische gegevens, zoals verwijsbrief, röntgenfoto’s, de diagnose en het behandelplan, hebben wij nodig om u de best mogelijk behandeling te geven.
 • Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en BSN, hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat wij u niet verwarren met een andere patiënt.
 • Uw emailadres hebben wij nodig voor het versturen van een afspraakbevestiging en het sturen van een patiënttevredenheidsenquête na uw bezoek aan onze kliniek.
 • Daarnaast hebben wij uw persoonsinformatie en verzekeringsinformatie nodig voor juiste facturatie.
 • De administratieve behandeling van rekeningen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Infomedics zal,onder onze verantwoordelijkheid, zorgdragen voor het versturen en innen van onze rekeningen. Met Infomedics hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat wij zeker weten dat zij uw persoonsgegevens behandelen volgens het gestelde in de privacywet (De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bekijk de privacy statement van Infomedics voor meer informatie.

Voor alle gegevens geldt dat wij niet méér gegevens zullen verwerken dan wij nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen.

2. TANDARTS/HUISARTS 

Als u een afspraak maakt bij een van onze klinieken, dan heeft u een verwijsbrief nodig. Over het algemeen komt deze van de huisarts of de tandarts. Het is gebruikelijk dat de verwijzer op de hoogte wordt gehouden van de behandelingen die u als zijn/haar patiënt bij ons ondergaat. Dit gebeurt elektronisch via een beveiligde omgeving.

3. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 

Wij bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling. Dit is de wettelijke minimale bewaartermijn voor medische dossiers. Bij minderjarigen start deze bewaartermijn op het achttiende levensjaar.

4. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

Wij zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk.

 • Niet iedereen mag zomaar uw patiëntendossier inzien. Dit mogen alleen de zorgverleners en medewerkers die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn en u als patiënt (of uw vertegenwoordiger).
 • Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen.
 • Vinden wij het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen wij daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.
 • Al uw medische- en persoonsgegevens worden digitaal vastgelegd. Levert u ingevulde formulieren / papieren informatie aan, dan zullen wij deze inscannen en ook in uw elektronisch patiëntendossier opnemen. De papieren worden daarna versnipperd.
 • De digitale systemen waar wij mee werken, zoals het systeem waar uw elektronisch patiëntendossier in staat of de wijze waarop wij de back-up verzorgen van deze informatie, zijn goed beschermd.